Banen er STENGD

Årsmøtet 2022


Det vert årsmøte for 2022 onsdag 30.03.2022 kl 18:00 i klubbhuset.

Årsmeldingar og sakspapirer verdt sendt ut til alle medlem på mail innan onsdag 16/3.

Forslag til saker til årsmøtet må væra styret i hende innan 25/3. Bruk post@golfen.no

Saksliste:

1: Valg av møteleder og referent
2: Valg av 2 representantar til å skrive under referat
3: Godkjenning saksliste og innkalling
4: Årsmelding 2021
5: Årsreknskap med revisjonsrapport
6: Medlemskontigent 2022
7: Virksomhetsplan 2019-2022
8: Budsjett 2022
9: Innleverte forslag fra medlemmer
10: Valg i samsvar med vedtektene